• Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, 903 01 Senec

     študijný odbor: 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Názov organizačnej zložky: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským – Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola 

     EDUID organizačnej zložky: 100001482

     K r i t é r i á

     na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školské roky 2022/2023; 2023/2024

      

     prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 26.01.2022

     Podmienky prijímacieho konania – I., II. kolo

             I.     Overenie špecifických schopností a zručností (talentová skúška)  

     1. Výsledky talentových skúšok

     - minimálne 25 bodov                                    - maximálne 50 bodov

     a) Overenie jazykových schopností a osobných predpokladov

     • maximálne 20 bodov
     • Pohovor zameraný na zisťovanie jazykových (komunikačné zručnosti slovenčiny a maďarčiny) a osobnostných predpokladov. V slovenskom a maďarskom jazyku hodnotíme:

     spisovnú výslovnosť, artikuláciu, kultúru reči, komunikačné schopnosti a zručnosti

     b) Overenie hudobných schopností

     • maximálne 10 bodov
     • hlasové schopnosti a hudobný sluch, hudobná predstavivosť a pamäť,  rytmické cítenie 

     c) Overenie výtvarných schopností 

     • maximálne  10 bodov 
     • riešenie úlohy, pri ktorej sa prejaví originalita, tvorivosť, fantázia, tvarová štylizácia, farebné riešenie d) Overenie motorových zručností
     • maximálne  10 bodov 
     • pohybové a športové zručnosti (športové hry: volejbal a basketbal, akrobatická zostava)
      1. Priemer známok na základnej škole 
     • maximálne   40 bodov  minimálne 10 bodov
     • 8. ročník - 2. polrok

     maximálne          20 bodov

     • 9. ročník - 1. polrok

     maximálne          20 bodov

      

      

     Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známok v každom klasifikačnom období : 

     Priemer do 

     Počet bodov

      

     Priemer do

     Počet bodov

     1,50

     20

      

     2,50

     10

     2,00

     15

      

     3,00

     5

      1. Známky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry na základnej škole
     • maximálne   6 bodov
     • 8. ročník - 2. polrok za známku 1: 3 body, za známku 2: 2 body

     maximálne 3 body

     • 9. ročník - 1. polrok za známku 1: 3 body, za známku 2: 2 body

     maximálne 3 body

      1. Známky z maďarského jazyka na základnej škole
     • maximálne 6 bodov

     8. ročník - 2. polrok za známku 1: 3 body, za známku 2: 2 body

     maximálne 3 body

     • 9. ročník – 1. polrok za známku 1:   3 body, za známku 2: 2 body

     maximálne 3 body

     Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budú mať predĺžený čas (plus 25 %) na prípravu a realizáciu vo všetkých častiach talentovej skúšky.

     Určenie celkového počtu bodov uchádzača:

     Súčet bodov:

     • za talentovú skúšku,
     • za priemer známok na ZŠ,
     • za známku zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, -          za známku z maďarského jazyka.

     Celkový súčet bodov maximálne 102 bodov, minimálne . 40 bodov.

     Ostatné podmienky prijatia na štúdium:  

     1. Nikto nemôže byť prijatý bez absolvovania talentovej skúšky ! 
     2. Z talentovej skúšky (1. bod) musí získať spolu minimálne 25 bodov.
     3. Uchádzači nesmú mať poruchu reči, nemôžu byť oslobodení od telesnej výchovy a musia mať funkčné všetky články prstov  (predpoklad pre hru na hudobnom nástroji).
     4. Uchádzači nesmú mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku a zníženú známku zo správania.
     5. Ak sa uchádzač nezúčastní talentovej skúšky z dôvodu choroby, ospravedlnenie od lekára predloží zákonný zástupca žiaka najneskôr v deň konania talentovej skúšky.

     V Senci 26.01.2022                                                                                      Mgr. Zuzana Kontárová

     v. r., riaditeľka školy