Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySpojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, org. zl.: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa školyLichnerova 71, 90301 Senec
Telefón+421 245923424
E-mailszenczigv@gmail.com
WWW stránkahttps://www.sosvjmsenec.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Zuzana Kontárová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
 0
I. F26
I. L7
I. O14
II. F26
II. L4
II. O21
III. L7
III. OA18
III. OB12
IV. L11
IV. O26

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
   
I. F7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
I. L3968 M logistika 
I. O7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II. F7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
II. L3968 M logistika 
II. O7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III. L3968 M logistika 
III. OA7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
III. OB7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
IV. L3968 M logistika 
IV. O7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADKAPPANJAPIBSZCVFDEJEKOETETVFYZGEOHOGHVYHHN
                
I. F              1,12
I. L1,71 2,141,57  2,712,71   1,14   
I. O  2,21   1,93    1,5  1
II. F               
II. L1,75 1,51,25  1,53   1,5   
II. O  2,33   2,43    2  1,48
III. L1,141,141,291,29   1,86       
III. OA  2,33 2,28      1,39  2,17
III. OB  1,92 1,83      1,75  1,67
IV. L 1,822,452,82       1,36   
IV. O  2,81 2,54      1,31   

TriedaHVMINFKHVMJLMANMRKMATMLJVMOPMVCJNÁBNEJOBNOKCJOKSJ
                
I. F1,23      1,51,23      
I. L   2,862,57 3,57    2,291  
I. O1,641,5 2,21  2,57    1,571  
II. F1,54      1,77 1,04     
II. L 1,25 32,25 2,75    21  
II. O2,051,76 2,9  2,92,48   2,291  
III. L   2,29 22,29    1,86  1,29
III. OA2,17  2,33  2,52,22   2,17  2,78
III. OB1,75  2,33  2,252,08   2,08  1,92
IV. L   2,73 2,45     2,36 1,91 
IV. O1,65  3,04   2,51,38  2,04 2,462,81

TriedaOPPEDPPLPDNPKKPALPDSPČOZPRNPSYSMJLSOPSEPSSJLSJSL
                
I. F 1,54       1,38     
I. L              2,71
I. O 1,79       1,5    2,5
II. F 1,38       1,69     
II. L  3           2,75
II. O 2,48       1,9    3,05
III. L  2         1,29 2,29
III. OA 2,39       1,39  1,83 2,83
III. OB 2,33       1,33  1,58 2,75
IV. L  3       2,912,82 33
IV. O 2,15      1,961,963,23  3,313,12

TriedaSprŠPEDTGTPLTS VTVMTČOZTRHTDUCTVVMVTZLZV
               
I. F1    1,77    1,81   
I. L1 2,43 1       32,43
I. O1   1,51,64    1,36   
II. F1    1,62     1,73  
II. L1 2,5 1       32,5
II. O1   1,192,19  2,1 1,86   
III. L1  1,861    1,71  1,712,14
III. OA11,56  1,281,83  1,5 1,06   
III. OB11,25  12,17  1,5 1,17   
IV. L1  2,181    2,27   2,64
IV. O12,23  1,152,04     1,23  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
 000000000
I. F26166402000
I. L702500000
I. O1454500000
II. F261211300000
II. L410300000
II. O21251400000
III. L741200000
III. OA18421200000
III. OB1254210000
IV. L1121800000
IV. O26171800000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Játék az iskolai klubban14 Mgr. Piroska Tirinda
Játék az óvodában23 Mgr. Zuzana Kontár
Sportkör0 Mgr. Katarína Gilbert
Szlovák nyelvű társalgás0 Mgr. Veronika Kubovics

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Kontárová

V Senci, 7. júna 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: