Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySpojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, org. zl.: Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským
Adresa školyLichnerova 71, 90301 Senec
Telefón+421 245923424
E-mailszenczigv@gmail.com
WWW stránkahttps://www.sosvjmsenec.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Zuzana Kontárová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 175

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakov
I. F31
I. L4
I. O21
II. F0
II. L7
II. OA19
II. OB12
III. L11
III. O25
IV. L0
IV. O0
IV. V0

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. F  
I. L  
I. O  
II. F  
II. L  
II. OA  
II. OB  
III. L  
III. O  
IV. L  
IV. O  
IV. V  

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaADKAPPANJAPIBSZCVFDEJEKOELKETVFYZGEOHOGHVYHHN
I. F              1,39
I. L1,5 2,252,25  2,252,25   1   
I. O  2,37   2,68    1,05  1,21
II. F  3           1
II. L1,14 1,431,43  1,861,571,711 2,14   
II. OA  2,16   2,16    2,47  1,89
II. OB  2,33   2,25    2,25  1,42
III. L1,27 2,272,27   22,45      
III. O  2,32 1,2         1,56
IV. L  2,882,75    3,13      
IV. O  1,92 2,15          
IV. V  11,2 1         

TriedaHVMINFKHVMJLMANMRKMATMLJVMOPMVCJNÁBNEJOBNOKCJOKSJ
I. F1,22      1,79       
I. L 2 3,25  3,25    2,251  
I. O1,741,95 2,89  3,42    2,061,11  
II. F1,58  2  31,79   3  2
II. L 1,29 2,292 2,43   11,431,29  
II. OA2,262 2,63  2,68    2,051,21  
II. OB1,671,75 2,25  2,67    1,751,25  
III. L   2,642,09 2,6    2,73  1,91
III. O1,52  2,68  2,61,88   2,36  1,52
IV. L   2,883,133,13     2,88   
IV. O1,23  2,08   1,62   1,85  1,77
IV. V   1,81,41,4     1,8   

TriedaOPPEDPPLPDNPKKPALPDSPČOZPRNPSYSMJLSOPSEPSSJLSJSL
I. F 1,54       1,29     
I. L              3
I. O 2,68       2,37    2,79
II. F 1,37       1,58    2
II. L              2,14
II. OA 2,53       2,37    3,16
II. OB 2       1,75    2,58
III. L1,64             2,55
III. O1,761,44       1,48    2,4
IV. L2,13 2,75     2,75 3,5  3,383,25
IV. O1,541,92      1,691,622,23  3,153,38
IV. V1,6  1,8 1,41,4 1,6 2  1,82

TriedaSprŠPEDTGTPLTEVTVMTČOZTDUCTVVMVTZLZV
I. F     1,54 1,19 1,29   
I. L1 1,75 1      1,752,5
I. O1   1,052   1,53   
II. F11  11,47    1,32  
II. L1 1,29 1      1,571,57
II. OA1   12 1,21 1,21   
II. OB1   11,58 1,33 1,25   
III. L1 2,36 1   2,45  2,362,55
III. O11,48  11,96 1,24 1,04   
IV. L1  3,131   3  3,253,38
IV. O11,23  12    1,38  
IV. V1   1   1,8    

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. F31000031000
I. L400004000
I. O21000021000
II. F000000000
II. L710006000
II. OA1927820000
II. OB12000012000
III. L1132600000
III. O25612700000
IV. L000000000
IV. O000000000
IV. V000000000

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Hry v školskom klube22 Mgr. Zuzana Kontárová

Záver

Vypracoval: Mgr. Zuzana Kontárová

V Senci, 24. júna 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: