• Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským   Lichnerova 71, 903 01 Senec študijný odbor: 3968 M logistika

     Názov organizačnej zložky: 

     Stredná odborná škola ekonomická a pedagogická s vyučovacím jazykom maďarským –

     Közgazdasági és Pedagógiai Szakközépiskola 

     EDUID organizačnej zložky: 100001482

     K r i t é r i á

     na prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školské roky 2022/2023; 2023/2024

     prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 26.01.2022

     Podmienky prijímacieho konania – I., II. kolo

     v súlade so zákonom MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania na štúdium na odbor logistika:

      

     1. Počet žiakov, ktorých možno prijať:

      

                    -    študijný odbor: 3968 M logistika – 15 žiakov

      

     1. Forma prijímacieho konania a podmienky pre prijatie:

      

     Uchádzači budú prijímaní na štúdium do študijného odboru logistika vykonaním prijímacej skúšky okrem žiakov, ktorí dosiahnu v T9 aspoň 80 % v každom vyučovacom predmete, oni budú prijímaní bez prijímacej skúšky. Celkové hodnotenie žiaka bude tvoriť súčet bodov za prijímaciu skúšku, za výsledky štúdia na ZŠ a za výsledky v predmetových olympiádach.  

      

     Rozhodujúci vplyv pre prijatie budú mať:

     1. riadne doručená a zaevidovaná prihláška na štúdium na SOŠ 
     2. umiestnenie na 1. – až 15. mieste na základe:

      

      • výsledkov z Testovania 9
      • výsledkov prijímacej skúšky
      • študijných výsledkov uchádzača na základnej škole
      • výsledkov, ktoré uchádzač dosiahol na predmetových olympiádach.

      

     O poradí uchádzača v prijímacom konaní  rozhoduje celkový počet získaných bodov. 

     Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnenie v poradí oprávňujúcom prijatie (1. – až 15. miesto). Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov na poslednom mieste umožňujúcom prijatia rozhodnú postupne uplatnené tieto kritériá:

     1. prednostné prijatie uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú
     2. lepší prospech na konci 8. ročníka v predmete: 1. MJL, 2. SJSL, 3. CUJ1, 4. DEJ, 5. MAT, 6. FYZ, 7. CHE.

      

     Hodnotenie prijímacej skúšky:

      

     Žiaci budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov, a to z maďarského jazyka a literatúry, zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z matematiky. Z každého predmetu môže žiak získať maximálne 20 bodov. Celkom zo všetkých troch predmetov 60 bodov. Minimálny počet bodov: 20.

      

     Hodnotenie študijných výsledkov uchádzača na ZŠ:

     Pri hodnotení študijných výsledkov uchádzača na ZŠ sa berú do úvahy známky zo všetkých predmetov. Hodnotia sa výsledky za 2. polrok 7. ročníka a  8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka. Body budú pridelené na základe dosiahnutých priemerov známky v každom uvedenom klasifikačnom období:

      

     Priemer do 

     Počet bodov

      

     Priemer do

     Počet bodov

     1,50

     20

      

     2,50

     10

     2,00

     15

      

     3,00

     5

     Za študijné výsledky na ZŠ môže uchádzač získať maximálne 60 bodov (20 za každé klasifikačné obdobie). Minimálny počet bodov 20.

      

     Hodnotenie výsledkov Testovania 9 

      

     Z matematiky, z maďarského jazyka a literatúry a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude žiak hodnotený percentom úspešnosti. 

     Body budú uchádzačovi pridelené podľa počtu dosiahnutých percent zaokrúhlených na celé číslo: 

     Úspešnosť 

     20 – 40%

      

     1 bod 

      

     41 – 60%

      

     5 body 

      

     61 – 79%

      

     10 bodov 

      

     Maximálny počet pridelených bodov z Testovania 9 je 30 (z toho 10 bodov za matematiku, 10 bodov za maďarský jazyk a lit. a 10 bodov za slov. jazyk a slovenskej literatúry. Minimálny počet bodov: 3.

      

     Hodnotenie výsledkov v súťažiach (okrem športových a korešpondenčných):

      

     Krajské kolo 1. až 3. miesto               10 bodov

     Celoštátne kolo 1. až 3. miesto          20 bodov

      

     Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenia v jednom z kôl v danom predmete.

     Uchádzač priloží k prihláške na štúdium fotokópiu diplomu, ktorí oprávňuje prideliť uchádzačovi body podľa uvedených kritérií. Maximálny počet bodov je 30.

      

     Celkový súčet bodov maximálne (bez výsledkov v súťažiach) 150 bodov, minimálne . 43 bodov.

      

      

     Ostatné podmienky prijatia na štúdium:  

     1. Z prijímacej skúšky musí získať žiak spolu minimálne 15 bodov.

     1. Uchádzači nesmú mať v deviatom ročníku v polročnom vysvedčení nedostatočnú známku.
     2. Ak sa uchádzač nezúčastní prijímacej skúšky z dôvodu choroby, ospravedlnenie od lekára predloží zákonný zástupca žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

     Prerokované v pedagogickej rade školy dňa 26. januára 2022.

      

     V Senci 26. januára 2022

      

     Mgr. Zuzana Kontárová

     v. r., riaditeľka školy